Logo BIP

Kierownictwo

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
mgr Sambor Gawiński

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr Małgorzata Wojdyło

Główny Księgowy
Izabela Winiarska

Kierownik Delegatury w Bydgoszczy
mgr Janusz Flemming

Kierownik Delegatury we Włocławku
mgr Ewa R. Kowalewska
 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub za jego zgodą. Zastępcę Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podział zadań pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i jego Zastępcą ustala Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Nadzór nad działalnością Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski. W czasie nieobecności Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jego obowiązki pełni Zastępca. W przypadku nieobecności Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jego Zastępcy obowiązki Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pełni wyznaczony przez niego pracownik. W przypadku nieobecności Kierownika Delegatury, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik Delegatury. Główny Księgowy koordynuje i nadzoruje pracę stanowisk obsługi finansowej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków i Delegaturach. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków może w formie pisemnej upoważnić pracowników Urzędu do załatwienia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie. Politykę kadrową w Urzędzie prowadzi Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Kierownik Delegatury prowadzi sprawy w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wynikającym z upoważnienia. Kierownik Delegatury odpowiada za majątek Urzędu, powierzony w użytkowanie Delegaturze. Kierownika Delegatury zatrudnia, awansuje i zwalnia Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pracowników Delegatur zatrudnia, awansuje i zwalnia Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Kierownika Delegatury lub na wniosek Kierownika Delegatury.

Decyzje rodzące skutki finansowe dla Urzędu podpisuje Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Główny Księgowy lub jego Zastępca i Główny Księgowy.

Do wyłącznej kompetencji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy:

  1. podpisywanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego;
  2. podpisywanie umów w sprawie finansowania lub dofinansowywania zadań ochrony zabytków w ramach posiadanych środków budżetowych;
  3. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników.