Logo BIP

Informacje ogólne

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu jest państwową jednostką budżetową, którą kieruje Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, będący dysponentem trzeciego stopnia środków finansowych w ramach części budżetowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków jest miasto Toruń, a terenem działania obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);

 3. Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Zarządzenie Nr 233/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2016 r.).

Majątek jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 444.089,97 zł netto.
W skład majątku wchodzą:

 • budynki w trwałym zarządzie (własność Skarbu Państwa)
  • Toruń, ul. Łazienna 8
  • Toruń, ul. Rabiańska 21 (1/4 powierzchni budynku)
  • Włocławek, ul. Łęgska 42
 • cztery samochody służbowe
 • wyposażenie biurowe

Delegatura w Bydgoszczy ma siedzibę w pomieszczeniach biurowych wynajmowanych od Gminy Miasta Bydgoszczy.