Logo BIP

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dostawa samochodu osobowego - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Toruniu
ul. Łazienna 8
87-100 TORUŃ

WUOZ.T.PPK.270.1.2013.UD
Toruń, dn. 27.02.2012 r.

 

                                                                                              wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie jw. W terminie określonym w SIZW wpłynęły trzy oferty:
1. Oferta nr 1, złożona przez NISSAN, YAMA Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer, ul. Szosa Gdańska 28, 86-031 Osielsko – wartość oferty: 95.940,- zł brutto;
2. Oferta nr 2, złożona przez Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o., ul. Strzegomska 139, 54-429 Wrocław – wartość oferty: 102.900,- zł brutto;
3. Oferta nr 3, złożona przez Arpol Motor Company Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer, ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń – wartość oferty: 99.800,- zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę nr 1 jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi SIWZ:


NISSAN, YAMA Sp. z o.o. autoryzowany dealer
ul. Szosa Gdańska 28
86-031 Osielsko
wartość oferty: 95.940 – zł brutto
ilość punktów - 100

 Oferta nr 2 spełniała wymogi SIWZ, otrzymała 93 pkt.

 Oferta nr 3 została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie spełniała wymogów treści SIWZ (rozdz. 16, pkt 7.2), tj. każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami do oferty nie była ponumerowana i parafowana. Ponadto oferta nr 3 nie zawierała wykazu autoryzowanych stacji obsługi wymaganych w załączniku nr 4 do SIWZ (pkt. 4.7).

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
mgr Sambor Gawiński

 

 

Otrzymują:
1. NISSAN, YAMA Sp. z o.o., autoryzowany dealer, ul. Szosa Gdańska 28, 86-031 Osielsko;
2. Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o., ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław;
3. Arpol Motor Company Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer, ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń;
4. WUOZ-Toruń, aa.