Logo BIP

Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  1. ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);

  2. ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 196 z 2005 r., poz. 1631 z późn. zm.);

  3. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.);

  4. ustawie z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);

  5. zarządzeniu nr 1/2011 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 01 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek - dostęp do informacji publicznej